Rozwód z orzeczeniem o winie

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, w szczególności w rozwodach. Zapewniamy kompleksową i staranną pomoc prawną podczas rozwodu, ustalenia alimentów i opieki nad dziećmi oraz podziału majątku. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Decyzja o rozwodzie należy do najtrudniejszych w naszym życiu, a jej konsekwencje ponoszą nie tylko małżonkowie, ale i dzieci oraz rodzina. Stosunkowo rzadko się zdarza, aby decyzję podejmowały zgodnie obie strony związku. Zwykle małżonka lub małżonek stawiani są przed faktem dokonanym. Pamiętajmy, że sam rozwód to tylko część procesu, do którego zaliczają się również kwestie związane z podziałem majątku, alimentami, władzy rodzicielskiej i wiele innych.

Większość spraw istotnych dla procesu rozwodowego uregulowanych jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (tekst jednolity ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. z późniejszymi zmianami).

Co prawda obowiązujące w Polsce przepisy nie obligują do korzystania z pomocy adwokata przy sprawach o rozwód, z doświadczenia wiemy, że jak najwcześniejsze wyznaczenie do poprowadzenia sprawy doświadczonego pełnomocnika rozwodowego zwiększa szansę na szybkie i korzystne rozstrzygnięcie procesu. Ze względu na daleko idące konsekwencje rozwodu, często rzutujące na całe pozostające życie oraz z powodu skomplikowaną materię sprawy rozwodowej, zdecydowanie warto sięgnąć po pomoc prawną doświadczonego adwokata rozwodowego.

Adwokat rozwodowy w Łodzi

Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika pozwala ograniczyć konieczność osobistego stawiania się na sali sądowej w trakcie kolejnych rozpraw. Adwokat rozwodowy w imieniu klienta (powoda lub pozwanego) może zadawać pytania lub przesłuchiwać świadków, a także składać pisma procesowe. Prowadząc wiele spraw rozwodowych poznaliśmy specyfikę miasta, mamy kontakt z biegłymi, którzy w razie potrzeby mogą nam pomóc udowodnić ważne tezy.

Kiedy warto domagać się orzeczenia o winie?

Orzeczenie o winie w sprawach o rozwód ma znaczenie w przypadku późniejszych żądań alimentacyjnych. Jeśli sąd uzna wyłączną winę jednego z małżonków, pojawia się możliwości zasądzenia alimentów na rzecz niewinnego małżonka.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód musi spełniać wymogi formalne. Poza elementami  o charakterze administracyjnym dokument powinien zawierać również uzasadnienie, w którym należy opisać stan małżeństwa oraz określić zasadność wnoszonych wniosków. Informacje zawarte w uzasadnieniu pozwu mają bardzo istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Sąd.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód powinien zawierać uzasadnienie, czyli zwięzłym opis przebiegu małżeństwa wraz ze wskazaniem przyczyn jego rozkładu. W uzasadnieniu należy podać podstawowe informacje dotyczące małżeństwa, takie jak data ślubu i ilość posiadanych dzieci. W przypadku starania się o alimenty, należy wskazać żądaną sumę popartą realnymi potrzebami dzieci.

Ważne jest wskazanie przyczyny zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa oraz zawarcie informacji, że nie widzimy możliwości przywrócenia wcześniejszego stanu rzeczy.

Ważne jest wskazanie przyczyny zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa oraz zawarcie informacji, że nie widzimy możliwości przywrócenia wcześniejszego stanu rzeczy.

Warto dodać, jeśli miało to miejsce, o przeprowadzonych próbach mediacji między małżonkami. W przypadku gdy wnosimy o zwolnienie z poniesienia kosztów procesowych, należy to uzasadnić opisem trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.

Rozwód podobnie jak wiele innych procesów bardzo często wymaga zeznań świadków, których ogląd sprawy pomaga Sądowi otrzymać przejrzysty obraz relacji małżonków. Świadkiem w sprawie rozwodowej może zostać osoba, która jest zdolna do komunikowania swoich spostrzeżeń oraz ma ukończone 13 lat, a w przypadku najbliższej rodziny którejś ze stron minimalny wiek to 17 lat.

W części uzasadnienia dotyczącej świadków należy podać dla każdego z nich:

 • imię i nazwisko, 
 • adres, 
 • tezę dowodową, którą będzie on udowadniał. 

Warto dobrze zastanowić się, czy podani świadkowie rzeczywiście mogą udowodnić wszystkie istotne tezy. Jeśli nie znajdą się w pozwie, dołączenie ich na późniejszym etapie procesu będzie trudniejsze, bo będzie wymagało udowodnienia wystąpienia nowych, wyjątkowych okoliczności lub niezawinione  pominięcie świadka.

Pozew o rozwód – wzór

Załączony wzór pozwu o rozwód należy traktować wyłącznie jako wskazówkę, jak takie pismo powinno wyglądać. Bezwzględnie zalecamy powierzenie poprowadzenia sprawy profesjonalnemu adwokatowi rozwodowemu.

Załączniki do pozwu o rozwód

Rodzaj i liczba załączników do pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie zależne są od na wniosków, zawartych w pozwie rozwodowym. Najczęściej załączyć należy:

 • kopię pozwu – jedna do Sądu, jedna dla pozwanego i jedna dla nas, z datą i pieczątką dziennika podawczego;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • odpis skrócony aktów urodzenia małoletnich dzieci;
 • zaświadczenie o stanie rodzinnym i zarobkach;
 • rozliczenia podatkowe i deklaracje kosztów utrzymania w przypadku wniosku o alimenty.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa

Zdecydowana większość klientów zlecającym nam poprowadzenie sprawy rozwodowej oczekuje jak najszybszego zakończenie postępowania. Wynika to choćby z chęci sprawnego i definitywnego zamknięcia dawnych spraw, tak by można było rozpocząć kolejny rozdział w życiu.

Czas trwania sprawy rozwodowej dostosowujemy do potrzeb klienta

Choć często klienci oczekują jak najszybszego zakończenia sprawy, są i tacy, którzy wolą by proces trwał dłużej – przemawiają z tym różne względy. W takim przypadku staramy się na wpłynąć na przebieg postępowania, tak by osiągnąć cele klienta.

Sprawy rozwodowe mogą się ciągnąć latami

Długość postępowania w sprawie rozwodowej uzależniona jest od wielu czynników. Najkrócej trwają sprawy rozwodowe bez orzekania o winie. Często kończą się na pierwszej rozprawie, co oznacza, że rozwód można uzyskać nawet w 3-4 miesiące. W przypadku spraw z orzekaniem o winie, jeśli strony przedstawiają liczne dowody, sprawy takie mogą trwać nawet kilka lat. Duży wpływ na długość sprawy rozwodowej ma sposób jej poprowadzenia.

Ile kosztuje rozwód

Opłata sądowa w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie wynosi 600 zł. W razie zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. W takiej sytuacji koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

W przypadku korzystania z usług adwokata, należy jeszcze doliczyć jego honorarium. Ze względu na różną specyfikę każdej sprawy rozwodowej związaną na przykład z liczbą rozpraw, stopniem skomplikowania, koniecznością zdobycia informacji eksperckich, koszt prowadzenia sprawy o rozwód może być różny. W typowych przypadkach, w których:

 • małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci,
 • żaden z nich nie żąda alimentów,
 • obydwoje chcą rozwodu bez orzekania o winie,
 • nie mieszkają we wspólnym lokalu lub uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie.

Podczas pierwszego spotkania z klientem określamy składowe honorarium adwokata i podajemy wycenę.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

poradA w sprawie rozwodowej online
Jeśli masz wątpliwości odnośnie zapowiadającej się lub toczącej się sprawy rozwodowej, skorzystaj ze spotkania z adwokatem rozwodowym online