Istotne sprawy dziecka – rozstrzygnięcie sądowe

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności sądowego rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, takich jak wydanie paszportu, zmiana miejsca pobytu, wyjazd zagraniczny, a nawet zmiana obywatelstwa. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Zgodnie z przepisami, rodzice mają prawo i obowiązek wspólnie decydować o istotnych sprawach dziecka, bez względu na to czy pozostają w związku małżeńskim, czy nie. Jeśli nie są w stanie dojść do porozumienia, decyzję co do istotnych spraw dziecka podejmuje sąd opiekuńczy. 

 

Pomagamy klientom uzyskać sądowe rozstrzygnięcie co do istotnych spraw dziecka dotyczących na przykład:

 • otrzymania paszportu czy dowodu osobistego,
 • wyboru przedszkola i szkoły,
 • wyboru sposobu leczenia.

Co to są istotne sprawy dziecka?

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Zasada przynależności władzy rodzicielskiej do obojga rodziców nie oznacza jednak, że musi być ona wykonywana jedynie wspólnie. Zgodnie z  Art. 97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z rodziców jest obowiązany i uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej oraz każdy z rodziców może samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby i majątku dziecka.

Dopiero gdy chodzi o istotne sprawy dziecka, wymagane jest porozumienie między rodzicami.

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§2.Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie określają, jakie sprawy zaliczają się do istotnych dla dziecka. Zgodnie z obowiązującą obecnie doktryną i dostępnym orzecznictwem, do tej kategorii istotnych spraw dziecka zaliczyć można w szczególności:

 • wydanie paszportu,
 • wydanie dowodu osobistego,
 • leczenia (na przykład zabieg operacyjny),
 • wybór religii, w której wychowane ma być dziecko,
 • wybór oraz zmianę imienia i nazwiska,
 • publikację wizerunku,
 • zmianę miejsca pobytu, 
 • wybór szkoły i wykształcenia,
 • zmianę obywatelstwa,
 • czasowe powierzenie pieczy nad dzieckiem innej osobie,
 • wyjazd zagraniczny – zarówno czasowy (wakacje), jak i na pobyt stały,
 • czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka, takie jak na przykład odrzucenie spadku czy sprzedaż nieruchomości.

Procedura sądowa w sprawie istotnych spraw dziecka

Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie odnośnie istotnych spraw dziecka powinien odpowiadać ogólnym przepisom o pozwie wskazanym w treści art. 126, 128 i 187 KPC, z tą różnicą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie. Wniosek taki składa zwykle jeden z rodziców. Wniosek składa się do sądu rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, do sądu miejsca pobytu dziecka. 

Postępowanie odnośnie istotnych spraw dziecka może być również wszczęte z urzędu. W takim przypadku rozstrzygnięcie może zapaść dopiero po wysłuchaniu rodziców małoletniego dziecka, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, a sąd powinien dążyć do polubownego zakończenia sprawy.

W przypadku, gdy toczy się sprawa o rozwód pomiędzy rodzicami dziecka, właściwym do rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej, w tym w szczególności o istotnych sprawach dziecka, jest sąd okręgowy przed którym toczy się sprawa rozwodowa. Jak wynika bowiem z art. 4451 § 1 kpc, jeżeli sprawa o rozwód jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron.

Sprawa o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (art. 582 KPC).

Sąd opiekuńczy będzie rozważać, co leży w interesie dziecka, a nie jego rodziców.  Jeśli sprawa dotyczy na przykład wyjazdu zagranicznego na stałe, sąd będzie badać, co jest lepsze dla dziecka i jego przyszłości – pozostanie w kraju czy wyjazd za granicę. Na decyzję będzie miało wpływ wiele czynników, w tym warunki bytowe i materialne w docelowym miejscu, czy możliwości zdobycia wykształcenia. Osobną, istotną dla sądu kwestią będzie możliwość zapewnienia kontaktu z drugim z rodziców.

Paszport dla dziecka – zgoda wydana przez sąd

Jeśli jeden z rodziców dziecka nie zgadza się na uzyskanie paszportu przez dziecko, potrzebne jest sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka, a ściślej wyrażenie przez sąd zastępczej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich właściwego sądu.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku  jest:

 • sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka,
 • sąd rejonowy miejsca pobytu dziecka– jeśli dziecko nie ma miejsca zamieszkania,
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – jeśli miejsca zamieszkania bądź pobytu nie da się ustalić.

Ile kosztuje sprawa sądowa dotycząca istotnych spraw dziecka

Opłata składanego w sądzie wniosku wynosi 100 zł.

Do tego należy doliczyć koszt pomocy prawnej świadczonej przez adwokata rodzinnego. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w ODNOŚnie Istotnych spraw dziecka

Jeśli masz wątpliwości w kwestii sądowego rozstrzygnięcia istotnych spraw dziecka, skorzystaj ze spotkania z adwokatem online. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym.