Alimenty na dziecko

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, w szczególności w alimentach na dziecko. Zapewniamy kompleksową i staranną pomoc prawną podczas rozwodu, ustalenia alimentów i opieki nad dziećmi oraz podziału majątku. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Decyzja o rozwodzie należy do najtrudniejszych w naszym życiu, a jej konsekwencje ponoszą nie tylko małżonkowie, ale i dzieci oraz rodzina. Stosunkowo rzadko się zdarza, aby decyzję podejmowały zgodnie obie strony związku. Zwykle małżonka lub małżonek stawiani są przed faktem dokonanym. Pamiętajmy, że sam rozwód to tylko część procesu, do którego zaliczają się również kwestie związane z podziałem majątku, alimentami, władzą rodzicielską i wiele innych.

Większość spraw istotnych w sprawie o alimenty dla dziecka uregulowanych jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (tekst jednolity ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. z późniejszymi zmianami).

W sprawach o alimenty dla dziecka świadczymy następujące usługi prawne:

 • udzielamy porad prawnych dotyczące alimentów dla dziecka,
 • sporządzamy pozwy o ustalenie alimentów dla dziecka,
 • sporządzamy pozwy o obniżenie alimentów dla dziecka,
 • sporządzamy pozwy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • negocjujemy w sprawach o ustalenie wysokości alimentów dla dziecka,
 • reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach o alimenty dla dziecka, sporządzamy niezbędne pisma procesowe, występujemy o powołanie biegłych,
 • występujemy o zabezpieczenie należnych alimentów na czas trwania postępowania.

Adwokat od alimentów w Łodzi

Prawnicy z naszej kancelarii świadczą wszechstronną pomoc i porady prawne w sprawach o alimenty na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Zważywszy na stopień skomplikowania spraw alimentacyjnych, wybranie doświadczonego pełnomocnika w znacznym stopniu zwiększa szanse na korzystne orzeczenie sądu. Nasza kancelaria posiada dogłębną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty na dziecko, rodzica lub małżonka. W imieniu klientów prowadzimy postępowania o podwyższenie alimentów, a także wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o alimenty dla dziecka pozwala ograniczyć konieczność osobistego stawiania się na sali sądowej w trakcie kolejnych rozpraw. Adwokat rodzinny w imieniu klienta (powoda lub pozwanego) może zadawać pytania lub przesłuchiwać świadków, a także składać pisma procesowe. Prowadząc wiele alimentacyjnych poznaliśmy specyfikę miasta, znamy lokalne koszty utrzymania, mamy kontakt z biegłymi, którzy w razie potrzeby mogą nam pomóc udowodnić istotne dla sprawy tezy.

Co to są alimenty?

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Zgodnie z Art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. 

Zabezpieczenie alimentów na dziecko

W sprawach o alimenty dla dziecka powód (zwykle matka lub ojciec) może ubiegać się o  zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego. Zabezpieczenie polega na zobowiązaniu rodzica lub współmałżonka, który w przyszłości na podstawie orzeczenia sądu będzie płacił alimenty, do wcześniejszej zapłaty ustalonej sumy jednorazowo lub okresowo. Sprawy o alimenty mogą trwać bardzo długo, a dzięki zabezpieczeniu dzieci zapewnione mają środki na czas trwania postępowania sądowego.

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, co oznacza, że w razie niewywiązywania się danej osoby z obowiązku alimentacyjnego wskazanego w zabezpieczeniu, można bez dodatkowych działań wszcząć egzekucję komorniczą. Nawet jeśli pozwany wniesie zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, nie zwalnia go to z obowiązku wykonania postanowienia.

We wniosku o zabezpieczenie alimentów należy uprawdopodobnić roszczenia, wskazać okoliczności uzasadniające wniosek oraz oświadczyć, że w razie oddalenia wniosku dziecko pozostanie bez dostatecznych środków na utrzymanie. Warto mieć na uwadze, że jeśli żądana kwota zabezpieczenia będzie inna niż przyznane przez sąd w ostatecznym wyroku alimenty, różnica będzie musiała być wyrównana – zarówno w górę jak i w dół.  Jeśli zabezpieczenie będzie większe niż alimenty, powód będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych środków, a jeśli będzie mniejsze, pozwany będzie musiał dopłacić różnicę.

Pozew o alimenty na dziecko

Zgodnie z Art. 135. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wysokość alimentów na dziecko zależy od kosztów jego utrzymania oraz od możliwości finansowych rodziców. Z tego powodu, w pozwie o alimenty należy wskazać, jaka kwota jest miesięcznie wydawana na usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Art. 135 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka należą:

 • koszty wyżywienia,
 • koszty utrzymania mieszkania,
 • wydatki na odzież i obuwie,
 • koszty kosmetyków i chemii (np. środki piorące),
 • koszty opieki medycznej,
 • koszty związane ze szkołą czy przedszkolem,
 • wydatki na rozrywkę, np. kino, muzeum, parki rozrywki.

Do pozwu należy dołączyć dowody na wysokość poniesionych wydatków, w tym rachunki, faktury i paragony, wydruki z rachunku bankowego. Za dowód może być uznane również zeznanie świadków mających wiedzę na temat wydatków na poniesionych na utrzymanie dziecka.

Ponieważ na wysokość alimentów na dziecko wpływ mają nie tylko koszty utrzymania dziecka, ale i zarobki rodzica, od którego żądane są alimenty, w pozwie należy wskazać ich wysokość. Niezależnie od tego, pozew o alimenty dla dziecka powinien również zawierać wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentów świadczących o jego sytuacji zarobkowej, takich jak zaświadczenie o zarobkach, złożone PIT-y oraz wyciągi z kont bankowych.

Jak długo trwa sprawa o alimenty dla dziecka

Jak często prawnicy mówią – to zależy. Czas trwania sprawy o alimenty zależy od wielu czynników, na przykład od liczby składanych wniosków dowodowych. Od złożenia pozwu najczęściej kilka miesięcy trwa oczekiwanie na wyznaczenie przez sąd rozprawy. W międzyczasie pozwany otrzymuje od sądu pozew, mając możliwość ustosunkowania się do jego treści. 

Jeśli stronom uda się dojść do porozumienia, sprawa o alimenty dla dziecka może się skończyć na jednej rozprawie . Podczas rozprawy sąd przesłuchuje strony i zapoznaje się z przedstawioną dokumentacją. Jeżeli strony złożyły wnioski o powołanie świadków, również i oni są przesłuchiwani. W takim przypadku, rzadko kiedy wystarcza jeden termin rozprawy. Strony często składają wnioski dowodowe, które wymagają od sądu zwrócenia się do odpowiednich organów, np. do zakładu pracy rodzica o informację na temat zarobków. Każda taka czynność zajmuje czas i wydłuża czas trwania sprawy. W zależności od sądu, terminy kolejnych rozpraw wyznaczane są co kilka miesięcy, więc łatwo policzyć, że nawet uwzględniając postępowanie w pierwszej instancji, wyrok bardzo często zapada po roku, a nawet później.  

Jeżeli wydany wyrok, nie odpowiada stronom, każda z nich może się od niego odwołać, składając apelację. W takim przypadku, sprawa trafia wówczas do sądu drugiej instancji, co dodatkowo wydłuża procedurę o kolejne miesiące.

Reasumując, najczęściej postępowania sądowe o alimenty na dzieci trwają od kilku miesięcy do roku. Niekiedy, gdy strony uporczywie trwają przy swoich stanowiskach i składają kolejne wnioski dowodowe, a następnie decydują się na złożenie apelacji, sprawa może potrwać kilka lat.

Choć często klienci oczekują jak najszybszego zakończenia sprawy, są i tacy, którzy wolą by proces trwał dłużej – przemawiają z tym różne względy. W takim przypadku staramy się na wpłynąć na przebieg postępowania, tak by osiągnąć cele klienta.

Ile kosztuje sprawa o alimenty dla dziecka

Strona dochodząca alimentów, czyli najczęściej dziecko reprezentowane przez któregoś z rodziców, jest zwolniona od opłaty za złożenie pozwu.

W przypadku zaś strony żądającej obniżenia lub uchylenia alimentów, opłata zależy od wysokości obowiązujących aktualnie alimentów, a ściślej wartości przedmiotu sporu (WPS), będącego 12-krotnością aktualnej, miesięcznej kwoty alimentów. Opłata wyliczana jest zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • WPS do 500 złotych – 30 zł;
 • WPS ponad 500 zł do 1500 zł – 100 ;
 • WPS ponad 1500 zł do 4000  – opłata w kwocie 200 ;
 • WPS ponad 4000  do 7500  – opłata w kwocie 400 ;
 • WPS ponad 7500  do 10 000  – opłata w kwocie 500 ;
 • WPS ponad 10 000  do 15 000  – opłata w kwocie 750 ;
 • WPS ponad 15 000  do 20 000  – opłata w kwocie 1000 ,
 • WPS ponad 20 000 zł – 5% WPS.

W przypadku korzystania z usług adwokata, należy jeszcze doliczyć jego honorarium. Ze względu na różną specyfikę każdej sprawy koszt prowadzenia sprawy o alimenty dla dziecka może być różny. Podczas pierwszego spotkania z klientem określamy składowe honorarium adwokata i podajemy wycenę.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

KONSULTACJE w sprawie O ALIMENTY online

Jeśli masz wątpliwości odnośnie alimentów na dziecko, skorzystaj ze spotkania z adwokatem online. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym.