Egzekucja kontaktów z dziećmi

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności wyegzekwowania postanowień o kontaktach z dziećmi. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Postanowienie dotyczące kontaktów z dziećmi

Gdy rodzice są na tyle skonfliktowani, że nie mogą dojść do porozumienia w zakresie kontaktów z dziećmi, kwestia ta może zostać uregulowana przez sąd już na etapie rozwodu, lub później przez właściwy sąd rodzinny. Postanowieniem sądu regulacja może  polegać na ograniczeniu, a nawet całkowitym zakazie kontaktów rodzica z dzieckiem. Podstawą takiego orzeczenia jest stwierdzenie przez sąd, że rodzic uprawniony do kontaktu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka lub utrzymywanie kontaktów pozostaje sprzeczności z dobrem dziecka.

Najczęstszą sytuacją jest żądanie uregulowania kontaktów według określonego powtarzającego się schematu np. co drugi weekend oraz kontakty w 2-3 dni w trakcie tygodnia. Pamiętać należy również, aby w orzeczeniu pamiętać o świętach, urodzinach i imieninach dziecka, Dniu Dziecka. Oczywiście jeżeli rodzic żądający uregulowania kontaktów chciałby wyjechać z dzieckiem na wakacje bądź ferie również powinien we wniosku wskazać w jakim okresie wówczas żąda ustalenia kontaktów. 

Jeżeli rodzic, z którym dziecko ma ustalone miejsce pobytu ma wątpliwości co do kompetencji rodzicielskich drugiego rodzica bądź co do bezpieczeństwa dziecka będącego pod jego opieką i sąd te wątpliwości podzieli wówczas kontakty mogą być realizowane w obecności drugiego rodzica, pod nadzorem kuratora, lub nawet w innych instytucjach np. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. 

Sposobów uregulowania kontaktów jest tyle ile stanów faktycznych i każdy przypadek wymaga indywidualnego uregulowania.  

Jeśli postanowienia sądu odnośnie kontaktów z dziećmi nie są należycie wykonywane, rodzic uprawniony do kontaktów ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty.

Postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty

Jedną z metod dyscyplinujących rodzica do umożliwiania wykonywania kontaktów z dzieckiem  jest wydanie przez sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty. Postanowienie takie może zostać  wydane jednocześnie z orzeczeniem regulującym kontakty, albo jako rozstrzygnięcie osobnej sprawy o zagrożenie. W postanowieniu sąd określa wysokość kwoty, która miałaby być zasądzana za utrudnianie kontaktów. W przepisach nie ustalono ani dolnej, ani górnej granicy tej kwoty. Wysokość kwoty powinna przede wszystkim odzwierciedlać cel, jakim jest przymuszenie do realizacji orzeczonych kontaktów w sposób prawidłowy, ale też musi uwzględniać sytuację majątkową osoby zobowiązanej.. 

Wydanie orzeczenia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty jest pierwszym z dwóch etapów postępowania., bo samo zagrożenie karą pieniężną nie powoduje jeszcze od razu konsekwencji zapłaty. Dopiero po tym, jak dojdzie do zagrożenia w formie postanowienia Sądu, to za każde kolejne naruszenie (które dopiero nastąpi) będzie wymierzana określona suma pieniężna. Jeśli rodzic utrudnia kontakty lub realizuje je w sposób nieprawidłowy, na wniosek rodzica uprawnionego, sąd wszczyna postępowanie w sprawie zasądzenia kwoty określonej w postanowieniu o zagrożeniu zapłatą i zasądza na rzecz rodzica uprawnionego, kwotę stanowiącą iloczyn kwoty oraz ilości naruszeń orzeczenia o kontaktach.

Jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że postanowienie o kontaktach będzie naruszane, wówczas Sąd może już na etapie uregulowania zasad kontaktów zagrozić jednemu z rodziców nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. Dzięki takiemu postanowieniu sądu, egzekucja kontaktów polega już wtedy tylko na wymierzeniu kary.

Utrudnione kontakty ojca z dzieckiem

Gdy jeden z rodziców, w tym przypadku matka, nie stosuje się do ustaleń zawartych w orzeczeniu Sądu bądź ugodzie zatwierdzonej przez Sąd, wówczas należy rozpocząć procedurę egzekucji kontaktów. W tym celu adwokat w imieniu rodzica  występuje z wnioskiem do Sądu o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie ustaleń dotyczących kontaktów. Taka kara pieniężna jest płacona do rąk drugiego rodzica, a jej wysokość zależy od możliwości zarobkowych ukaranego rodzica. 

Reprezentując klientów walczymy zawsze o jak najwyższą sumę,  tak by spełniała swój prewencyjny cel. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie egzekucji kontaktów z dzieckiem

Jeśli masz problem wyegzekwowaniem należnych Ci kontaktów z dzieckiem zachęcamy do konsultacji ze specjalistą w tej materii – adwokatem rodzinnym. Jesteśmy gotowi Ci pomóc.