Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności ograniczenia władzy rodzicielskiej. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Co to jest władza rodzicielska

Zgodnie z definicją zawartą Art. 92 i dalszych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska to prawo, ale i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, a także do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice nie mają zatem całkowitej dowolności w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej dziecka rodzice muszą brać pod uwagę jego dobro, a przy ważniejszych sprawach dotyczących dziecka,  powinni uwzględnić jego rozsądne życzenia. 

Kto wydaje decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wydaje sąd. Zwykle następuje to w sytuacji, kiedy to jeden z rodziców wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego. Niezależnie od tego, sąd ma obowiązek orzekać odnośnie władzy rodzicielskiej w przypadku separacji, rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa. Zdarza się, że i w takich sytuacjach finalnie obu rodzicom będzie przysługiwać pełnia władz rodzicielskich.

Co przemawia za ograniczeniem władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska może być zasadniczo ograniczona w dwóch sytuacjach – zaniedbywania dziecka przez rodziców oraz przypadku rozwodu, kiedy dochodzi o tzw. niezawinionego ograniczenia władzy rodzicielskiej.

1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w przypadku zaniedbywania dziecka

W sytuacji, gdy dochodzi do zaniedbywania dziecka przez rodziców, jeśli zachowanie rodzica sprawia, że zagrożone jest jego dobro, władza rodzicielska może być ograniczona sądownie. Do takich sytuacji w praktyce najczęściej dochodzi gdy rodzice nadużywają alkoholu, albo z dowolnej innej przyczyny nie pilnują realizacji obowiązku szkolnego czy właściwej opieki medycznej.

2. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z rozwodem

Jeśli wskutek rozwodu rodzice nie mieszkają razem i siłą rzeczy kontakt jednego z rodziców z dzieckiem jest utrudniony, sąd często decyduje o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w ten sposób, że rodzic, z którym dziecko nie mieszka na stałe może współdecydować tylko o najważniejszych kwestiach dotyczących dziecka, np. o jego edukacji, leczeniu itp. W pozostałych zaś drobnych sprawach decyduje wyłącznie rodzic, z którym dziecko przebywa stale. 

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej wiąże się z nałożeniem przez sąd pewnych obowiązków i zakazów na rodziców. Może być to na przykład obowiązek dopilnowania dziecka w zakresie chodzenia do szkoły, ale także wyznaczeniu nadzoru kuratora sądowego, wysłaniu dziecka do placówki wychowawczej, czy ograniczeniu decyzyjności rodziców w sprawach dotyczących dziecka. Sąd może również wskazać, że istotne sprawy dotyczące dziecka nie mogą zostać rozstrzygnięte bez zgody sądu opiekuńczego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie OGRANICZENIA Władzy rodzicielskiej

Jeśli masz wątpliwości w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej zachęcamy do skorzystania z konsultacji online ze specjalistą w tej dziedzinie.